August 07, 2007

امشب

امشب دلم از آمدنت سرشار است
فانوس به دست کوچه‌ی دیدار است
آن‌گونه تو را در انتظارم که اگر
این چشم بخوابد آن یکی بیدار است

ایرج زبردست

Posted by Sima at August 7, 2007 10:31 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?