October 06, 2006

نام تو و شاعر

۱.
دفترِ من در وسط
باد ورق می‌زند
برگی از آن می‌کَنَد
نامِ تو در باغ‌ها
وردِ زبان می‌شود

- عمران صلاحی، مراغه، ۶/۴/۵۱

۲.
- شاعر! چرا درین همه مدّت برای من
شعری نگفته‌ای؟

- مانند بوی گل
در برگ‌برگ دفتر شعرم نهفته‌ای

شاعر تو بوده‌ای
که چنین خوب و دلپذیر
خود را سروده‌ای.

- عمران صلاحی، تهران، ۲۵/۳/۸۱

Posted by Pouyan at October 6, 2006 08:45 AM
Comments