July 24, 2006

باید شروع کنیم

اصلاً قرار نیست من سکوت کنم
تا جهان به احترام تو برخیزد
گوشِ جهان کر است خوشبختانه

ما حرفهایمان را
باید همین‌طورها
به هم بزنیم
وگرنه احترام جهان
کشک است

یک لحظه است
مثل پلک زدن زیر آتش رگبار
یک لحظه است
مثل احتلام ناقص یک سرباز
ـ در پشتِ خاکریزِ دشمن
یک لحظه است
مثل برق نگاهت
در اوّلین دقیقه‌ی این شعر
یک لحظه است
فرصتی که به ما داده‌اند
پس بهتر است به جای تعارف
شروع کنیم!

ـ حافظ موسوی

Posted by Pouyan at July 24, 2006 12:40 AM
Comments

:)
....

Posted by: سیما at July 24, 2006 11:29 AM