October 01, 2004

چشمهای خودمان

اندیشه‌هایی که به متن سپرده میشوند، همچون ردّ پای رهگذری هستند بر شن. راست است که ما با دقّت به‌این ردّپا، مسیر رهگذر را میشناسیم؛ امّا برای دانستن این نکته که او در راه چه دیده است، باید از چشمهای خودمان استفاده کنیم.
- شوپنهاور
(نقل از: بابک احمدی، تصاویر دنیای خیالی)

Posted by Pouyan at October 1, 2004 06:30 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?